Alapítvány Dokumentáció

Nemzetközi Rendészeti Oktatási Intézet Alapítvány

(egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRATA

Preambulum

A biztonság felértékelődése következtében világosság vált, hogy a jövőben a fejlesztések csak biztonságos körülmények között lesznek megvalósíthatók. A határokat figyelmen kívül hagyó globális bűnözés és az állampolgárok biztonsággal kapcsolatos sokszínű felfogása komoly kihívás elé állítja az állami szerveket és a társadalmi szervezeteket. A tervezés gyakran evidenciaként számol a biztonsággal és figyelmen kívül maradnak azokat a problémák, amelyekkel a rendészeti szerveknek és azok vezetőinek helyi szinten szembe kell nézni. Az információs társadalom forradalmasító eredményeivel fellépő fenyegetések és kockázatok tovább komplikálják a biztonság értelmezhetőségét és a beavatkozások megítélését, sikerességét. A fejlesztési folyamatok során fontos, hogy az adott szervezetben, illetve ágazatban olyan megelőző programok valósuljanak meg, amelyek megfelelő környezetet nyújtanak a modern módszerek és eszközök adaptálásához.

A világ rendészeti szerveinek együttműködését számos tényező befolyásolja. Az eltérő szervezeti megoldások, nemzeti sajátosságok és a sokszínű rendészeti stílusok a szakmai együttműködésben felmerülő nehézségek forrásaivá váltak. A közbiztonság javításán fáradozó állami és civil szervezetek munkáját gyakran akadályozza a megfelelő humán vagy tárgyi források hiánya.

A nemzetközi rendészeti együttműködések többnyire a képzés területén kezdődnek, amelynek lényege a tapasztalatcserében és a közös programok megvalósításában valósulnak meg.

A fentiekben írt megfontolásokból kiindulva, alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el.

1. Az Alapító:                         név. Dr. Janza Frigyes

lakcím: 1039 Budapest, Szentendrei út 323.

1.1 Az alapító alapítói jogainak gyakorlása  – cselekvőképességének korlátozása, vagy halála esetén – dr. Farkas István 1046 Budapest, Megyeri út 208.

2. Az Alapítvány neve: Nemzetközi Rendészeti Oktatási Intézet Alapítvány

2.1. Az Alapítvány rövidített neve: IPTI Alapítvány

2.2. Az Alapítvány idegen nyelvű (angol) neve: International Police Training Institute

2.3. Az Alapítvány idegen nyelvű (angol) rövidített neve: IPTI

3. Az Alapítvány székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 21. (Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ).

4. Az Alapítvány célja és tevékenysége:

Az Alapítvány, az érintett állami és társadalmi szervezetek részére olyan nemzetközi együttműködést igyekszik kialakítani, amelyben a közbiztonsággal összefüggő nehézségekre adekvát megoldások születhetnek. Az Alapítvány, az FBI Nemzeti Akadémia Egyesületével (Amerikai Egyesült Államok, Virginia Állam, Quantico VA 22135) szorosan együttműködve igyekszik hozzájárulni a biztonság javításához, mint az alapvető lakossági igények szolgálatához, a modern rendészeti stílusok és módszerek elterjesztéséhez, a bevált gyakorlatok alkalmazásához és ezzel a közjó szolgálatához.

4.1. Fő tevékenységi és beavatkozási területek:

Az Alapítvány segítséget és támogatást kíván nyújtani a világban fellelhető források (szponzorok, támogatók, pályázatok) felkutatásához, a különböző képzési és szervezetfejlesztési folyamatokhoz, továbbá a biztonság javítását célzó programokhoz.

4.2. Az Alapítvány tevékenysége:

4.2.1. Az Alapítvány közhasznú szervezet. Közhasznúsági fokozata: közhasznú

4.2.2 Az Alapítvány a célok elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket fejti ki (a Kszt. 26. § c) pontja alapján):

 • tudományos tevékenység, kutatás;
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • emberi és állampolgári jogok védelme;
 • közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
 • euroatlanti integráció elősegítése,
 • bűnmegelőzés és áldozatvédelem.

[DDET Read more…]
4.3. Egyéb tevékenységek:

Az Alapítvány másodlagosan vállalkozási tevékenységet is folytathat. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti. A gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, azt csak a cél szerinti tevékenységre fordíthatja. Céljai megvalósítása érdekében az Alapítvány együttműködési megállapodást köthet magánszemélyekkel, jogi személyekkel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal.

Az Alapítvány honlapot működtet. A Kszt. 19. § (5) bekezdés rendelkezésének megfelelően az Alapítvány a működését, szolgáltatási igénybevételének módját, beszámolói közlését internetes honlapján közzéteszi.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, azokhoz semmilyen formában sem csatlakozik, továbbá országgyűlési, vagy önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

5. A célra rendelt vagyon és annak felhasználási módja:

Az Alapítvány induló vagyona az Alapító részéről rendelkezésre bocsátott összesen 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint készpénz, amely összeget az Alapító egy általa választott pénzintézet fiókjánál az Alapítvány nyilvántartásba vételéig letéti bankszámlán helyezett el. A befizetést a pénzintézet által kiadott igazolás bizonyítja.

Az Alapító úgy rendelkezik, hogy az Alapítvány vagyonát csak az alapítványi célokkal kapcsolatos működési kiadásokra lehet felhasználni. Az Alapítvány vagyona szolgálja az Alapítvány tevékenysége során felmerülő kiadások fedezetét. Az alapítványi célokra és a működés költségeire az Alapítvány vagyona, annak kamatai és hozadékai egyaránt, teljes mértékben felhasználhatók. Az Alapítvány vagyonának felhasználása során az okszerű gazdálkodás és a jogszerűség követelményét szem előtt kell tartani.

Az Alapítvány pénzeszközeit bankszámlán kell tartani.

A vagyon kezelése során az Alapítvány vagyona – az induló vagyon kivételével és a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzatának megfelelően – befektethető és leköthető.

5.1. Az Alapítvány bevételei:

 • az alapító további vagyoni hozzájárulásai,
 • vállalatoktól, vállalkozóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára, vagy működési költségeire kapott támogatás, illetve adomány,
 • magánszemélyek hozzájárulásai, befizetései,
 • pályázatokon elnyert támogatások,
 • önkormányzati támogatás,
 • nemzetközi szervezetektől kapott támogatások, céljuttatások,
 • személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából származó bevétel,
 • feladat-ellátási, közművelődési és együttműködési megállapodások alapján keletkező bevétel,
 • szolgáltatási ellenérték,
 • programfinanszírozás.

Az Alapítvány céljára rendelt vagyon és az Alapítvány bevételei a kezelő szerv rendelkezései szerint használhatók fel.

Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok útján nyújthat olyan személyeknek és szervezeteknek, akiknek tevékenysége az alapítványi célok megvalósítását segíti elő. A cél szerinti juttatásokat pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményei alapján – az állapítható meg, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. Az Alapítvány ösztöndíjat is nyújthat, az alapítványi célok megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat foglalkoztathat.

5.2. Az Alapítvány jellege:

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, az Alapítvány alapító okiratában foglaltak elfogadásával és az Alapítvány javára szóló vagyoni hozzájárulás teljesítésével csatlakozhat. A csatlakozni kívánók alapítványi felajánlása lehet: készpénz, vagyoni értékkel bíró bármely forgalomképes dolog, szellemi alkotás, vagyoni értékű jog, know-how, technikai leírás, találmány, újítás, vagy számlával igazolt szolgáltatás. A csatlakozás, illetve a vagyoni hozzájárulás elfogadásáról, illetőleg visszautasításáról való döntés a Kuratórium hatáskörébe tartozik. Az erről szóló határozatáról a Kuratórium írásban értesíti a felajánlást tevőt.

Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt. Az Alapítvány céltámogatás formájában is támogatható, a megjelölt cél azonban nem lehet ellentétes az Alapítvány céljaival, illetve nem sértheti azokat. Az Alapítvány vagyona kizárólag céljának megfelelően, a Kuratórium által jóváhagyott feladatokra fordítható. Az Alapítvány a készpénzben kapott hozzájárulásokat, támogatásokat, adományokat forintban és devizában is elfogadhat. A devizában érkező hozzájárulásokat, támogatásokat, adományokat jogosult az Alapítvány devizában lehívni és felhasználni.

Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

Az Alapítvány önálló jogi személy. Az alapítvány határozatlan időre alakult.

6. Az Alapítvány kezelője:

Az Alapítvány kezelője, érdemi ügydöntő és képviselő szerve a határozatlan időtartamra kinevezett, háromtagú Kuratórium.

A Kuratórium elnökből és két tagból áll (kuratóriumi tagok). A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító jelöli ki, kéri fel és nevezi ki. Az elnöki, illetve a tagi jogviszony a felkérés elfogadásával jön létre. A kuratóriumi tagsági jogviszony megszűnik:

–       a kurátor halálával,

–       a kurátor által az alapítóhoz címzett, írásbeli lemondó nyilatkozattal,

–       az alapító általi visszahívással, ha a Kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti,

–       az Alapítvány megszűnésével.

6.1. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

A kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időre kéri fel, amely megbízatás csak indokolt esetben [Ptk. 74/C. § (6) bek.] vonható vissza. Bármely kuratóriumi tag tagságának megszűnése esetén az új tago(ka)t az alapító nevezi ki.

Elnök: Dr. Boda József

Lakcím: 2091 Etyek, Szőlőskert u. 35.

Tag: Kim Walter Derry

Lakcím: lakcím: 66 Grainger Crescent Ajax, Ontario állam Kanada ML1V4Y6

Tag: Dr. Janza Frigyes Alapító

Lakcím: 1039 Budapest, Szentendrei út 323.

6.2. Az Alapítvány képviselete és vezetése:

Az Alapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli a harmadik személyek, hatóságok és bíróság előtt. Az elnök az alapítványi ügyekben önállóan jár el a Kuratórium nevében annak ülései között. A Kuratórium elnöke akkor lehet az Alapítvány képviselője, ha vele szemben az alapító sem közvetlenül, sem közvetve nem gyakorol meghatározó befolyást az Alapítvány vagyonának felhasználását illetően. A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi megbízatásként látják el, annak fejében tiszteletdíjban részesülhetnek és költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. Az alapító nem lehet az Alapítvány képviselője.

A Kuratórium ügyviteli feladatainak ellátására és vagyoni jellegű döntéseinek végrehajtására kéttagú ügyvezető igazgatóságot bíz meg, akik a Kuratórium által meghatározott ügyekben és terjedelemben az Alapítvány képviseletére jogosultak. Az ügyvezető igazgatóság feladatait a Kuratórium, illetve a kijelölt kurátor irányításával és felügyelete mellett végzi. A munkáltatói, illetve megbízói jogokat irányukban a Kuratórium gyakorolja, díjazásuk forrása az alapítványi vagyon.

Az ügyvezető igazgatóság tagjai:

Igazgató: James Victor Cecil Brown

Lakcím: 301 St. John Street West, Whitby, Ontario állam Kanada, L1N 1N6

Igazgató-helyettes: dr. Molnár Zsolt

Lakcím: 1224 Budapest, Bartók Béla út 34/B.

Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési (utalványozási) jogkört az ügyvezető igazgatóság tagjai együttes aláírási joggal gyakorolják. Az alapító sem közvetlenül, sem közvetve nem gyakorolhat meghatározó befolyást az Alapítvány vagyonának felhasználását illetően az aláírási és utalványozási jogkör gyakorlójára. Az ügyvezető igazgatóság az Alapítvány feladatainak ellátására megfelelő munkaszervezetet hoz létre, amelynek alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

6.3. A Kuratórium feladat- és hatásköre:
A Kuratórium feladata az alapítványi vagyon kezelése, gyarapítása, az alapítványi céloknak megfelelő döntések meghozatala, a szükséges intézkedések megtétele. A Kuratórium dönt az Alapítvány céljaival összhangban álló pályázatok kiírásáról, elbírálásáról, az alapítványi vagyonból támogatandó szervezet, vagy személy kiválasztásáról, ösztöndíj odaítéléséről, költségátvállalásról, a támogatás konkrét mértékéről és formájáról, az alapítványi vagyon gazdasági vállalkozási tevékenységre fordításáról, valamint gazdasági társaság létrehozásáról és működtetésével kapcsolatban a tulajdonosi jogok gyakorlásáról.

A Kuratórium döntéseit a Magyarország külpolitikai és külkapcsolati érdekeinek szem előtt tartásával hozza meg, ennek érdekében szükség szerint kikéri a külpolitikáért felelős minisztérium véleményét.

A Kuratórium továbbá:

 • az alapítóval egyetértésben meghatározza az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatát, elfogadja a befektetési szabályzatát
 • dönt az elszámolások bekéréséről,
 • elfogadja a befektetési szabályzatot,
 • ellenőrzi az Alapítvány által nyújtott támogatások felhasználását,
 • jóváhagyja az éves beszámolót,
 • elfogadja a Kszt. 19.§ (1) és (3) bekezdése szerinti közhasznúsági jelentést,
 • a Kszt. 19.§ (4) bekezdése értelmében biztosítja a közhasznúsági jelentésbe való betekintést, illetve a másolatkészítési lehetőséget,
 • ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály vagy jelen Alapító Okirat a hatáskörébe utal;
 • tevékenységéről évente beszámol az Alapítónak, és az Alapítványhoz csatlakozóknak.

6.4. A Kuratórium működése:
A Kuratórium működését az alapító okirat keretein belül saját maga által létrehozott és elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évenként egyszer ülésezik. Az ülést a Kuratórium elnöke hívja össze, az ülés előtt legalább 8 nappal megelőzően kézbesítendő, az ülés napirendjét tartalmazó küldeményben megküldött meghívóval. A tagok többsége írásban kezdeményezheti rendkívüli kuratóriumi ülés összehívását. A Kuratórium határozatképességéhez valamennyi tag együttes jelenléte szükséges. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással és konszenzusos módon, vagyis a tagok egyhangú szavazásával hozza meg.

A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti megjelöléssel.

A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva. Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az ügyvezető igazgatóság látja el.

A határozatokat az elnök vezeti be a Határozatok Könyvébe, ahol fel kell tüntetni a határozat számát, tartalmát, meghozatalának időpontját és hatályát, valamint a határozatot támogatók és ellenzők nevét is. A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány internetes honlapján nyilvánosságra hozza. A Kuratórium ülései nyilvánosak.

Az Alapítvány megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az Alapító a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszi a Kszt. 8–9. §-ában írott összeférhetetlenségi szabályokat.

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

7. A Felügyelő Bizottság:

Az Alapítvány működésének, gazdálkodásának ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot hoz létre, amely egy elnökből és egy tagból álló testület. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító kéri fel határozatlan időre. A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A Felügyelő Bizottság tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek.

7.1. A Felügyelő Bizottság tagjai

Elnök: Maureen McVey 

Lakcím: 54 Pegg Road, Lombardy, Ontario állam, Kanada K0G1L0

Elnök-helyettes: Dr. Paragi Attila

Lakcím: 2461 Tárnok, Gesztenyés utca 3.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, aki:

 • a Kuratórium elnöke vagy tagja,
 • a közhasznú alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonnyal, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
 • a közhasznú Alapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást,
 • a fenti bekezdés alapján kizárt személyek hozzátartozója.

A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezetői tisztségviselői megbízatása vagy sem.

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásukat az Alapító Okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalja.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal, és annak megfelelően működik.

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülések összehívását a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább 8 nappal írásban értesíteni kell.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindkét tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább 8 napos időközzel kell kitűzni.

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A Felügyelő Bizottság működésére egyebekben a Kuratórium működési szabályait kell alkalmazni.

A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, a meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.

A Felügyelő Bizottság munkája során a kuratórium elnökétől és tagjaitól, továbbá az ügyvezető igazgatóság tagjaitól jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet. Az Alapítvány irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Alapítvány Kuratóriumától, az ügyvezető igazgatóságtól illetve munkavállalóitól, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság tagja az Alapítvány kuratóriumi ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot, vagy az ügyvezető igazgatóságot tájékoztatni, és a Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy – a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása a Kuratórium döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság írásban tett indítványára –  annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. Amennyiben a határidő eredménytelenül telne le, úgy a Felügyelő Bizottság jogosult maga összehívni a Kuratórium ülését.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

 • a tag halálával,
 • lemondással,
 • az Alapító által történő visszahívással,
 • az Alapítvány megszűnésével.

8. Beszámolási szabályok

Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalma:

 • számviteli beszámoló;
 • a költségvetési támogatás felhasználása;
 • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
 • cél szerinti juttatások kimutatása;
 • a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke;
 • a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;
 • közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg – a tárgyévet követő év 150. napjáig (május 31.) a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik. Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

9. Egyéb rendelkezések

Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk. 74/E. §-a az irányadó. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulása mértékéig az Alapítót illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74/A–74/F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint kell eljárni.

Az Alapítvány közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes tartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

Az Alapítvány a Fővárosi Törvényszéken történő nyilvántartásba vétellel jön létre.

Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

Budapest, 2012. január „    „.

Dr. Janza Frigyes alapító
[/DDET]